Protispoločenská činnosť

OCHRANA OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Postavíme sa za vás

Zamestnávate viac ako 50 zamestnancov?
Viete, že podľa zákona máte povinnosť určiť zodpovednú osobu (alebo organizačnú zložku), ktorá plní úlohy zamestnávateľa v oblastiach prijímania oznámení protispoločenskej činnosti, pričom aspoň jeden z možných spôsobov prijímania oznámení musí byť zabezpečený nepretržite, preverovania oznámení do 90 dní od jeho prijatia, oznamovania výsledku a prijatých opatrení oznamovateľovi v zákonom stanovenej lehote 10 dní od preverenia oznámenia, či vedenia evidencie oznámení?
Máte už zabezpečený a nastavený vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti?
Viete, že podľa zákona Vám môže byť za nesplnenie uvedených povinností uložená pokuta až do 20 000 eur?
Kontaktujte nás, aby ste predišli zbytočnej pokute, a zároveň mali transparentne a so zákonom súladne nastavený vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.
Podľa zákona môže byť na základe zmluvy so zamestnávateľom zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom. Táto zodpovedná osoba je vo výlučnej a priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, vďaka čomu budete mať istotu, že zodpovedná osoba nebude ovplyvnená Vašimi zamestnancami.
Zabezpečte si zodpovednú osobu, ktorá je nezávislá a zabezpečí Vám objektívne vyhodnotenie prijatých oznámení.
VŠETKY SLUŽBY POSKYTUJEME AJ V ANGLICKOM A FRANCÚZSKOM JAZYKU.
VŠETKY SLUŽBY POSKYTUJEME AJ OBČANOM EÚ A CUDZINCOM (ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN).
ALL SERVICES ARE PROVIDED ALSO IN ENGLISH AND FRENCH.
ALL SERVICES ARE PROVIDED ALSO FOR EU CITIZENS AND NON-EU CITIZENS.